ثبت شکایت

صندوق الکترونیکی اعلام تخلف کارمندان
  • 0
  • مشخصات شاکی*
    شاکی حقیقی
    شاکی حقوقی
    شکوائیه گروهی
    1
  • نام و نام خانوادگی:*نام کامل
    2
  • نام پدر:*
    3
  • کد ملی:*
    4
  • اطلاعات تماس و آدرس شاکی یا نماینده:
    5
  • شماره تلفن ثابت:*همراه با کد شهرستان
    6
  • شماره تلفن همراه:*
    7
  • دورنگار:*
    8
  • آدرس:*
    9
  • کد پستی:*بدون خط فاصله
    10
  • مشخصات متشاکی
    11
  • نام و نام خانوادگی:*نام کامل
    12
  • محل خدمت:*
    13
  • مسئولیت:*
    14
  • موضوع شکایت:*
    15
  • شرح شکایت:*در صورتیکه از فرد یا مجموعه ای شکایت دارید، لطفا ایشان را حتما معرفی کنید:
    16
  • ضمایم:*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
      17