شنبه 29 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتSkip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال معاونت درمانزیرپورتال معاونت درمان
Collapse معاون درمانمعاون درمان
شرح وظایف
معرفی معاونت درمان
دستورالعمل ماده 92
فرایند ها
لینکستان معاونین درمان
قوانین و مقررات
Collapse مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانیمدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی
معرفی مدیریت
منشور اخلاقی حقوق بیمار
شرح وظایف مدیریت
مطالب آموزشی
دستورالعملها
تعرفه های خدمات خصوصی و دولتی
Collapse مدیریت نظارت و اعتبار بخشی درمانمدیریت نظارت و اعتبار بخشی درمان
معرفی واحد
آیین نامه ها
بخشنامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
چک لیست ها
فرم مشخصات مراکز درمان اختلالات
فرم گزارش شناسنامه
Collapse آزمایشگاه مرجع سلامتآزمایشگاه مرجع سلامت
معرفی واحد
فرمها و چکلیست ها
بخشنامه ها و آیین نامه ها
آزمایشگاههای بیمارستانی
آزمایشگاههای خصوصی
Collapse اداره تجهیزات پزشکی سرمایه ایاداره تجهیزات پزشکی سرمایه ای
استانداردها
قوانین و آیین نامه ها
ابلاغیه ها و دستور العمل ها
ضوابط خدمات پس از فروش
معرفی واحد
Expand فرم های الکترونیکیفرم های الکترونیکی
فیلترینگ
فرم ها
Collapse اداره امور بیمارستانهااداره امور بیمارستانها
Expand واحد آمار و سطح بندی خدمات درمانیواحد آمار و سطح بندی خدمات درمانی
Expand واحد ارزشیابیواحد ارزشیابی
واحد نیروی انسانی
Expand واحد بیماریهای خاصواحد بیماریهای خاص
معرفی واحد
Expand واحد تعالی خدمات بالینیواحد تعالی خدمات بالینی
Expand واحد تغذیه واحد تغذیه
Collapse اداره  پرستاریاداره پرستاری
شرح وظایف کادر پرستاری
معرفی واحد
قانون ارتقاء بهره وری
رزرو2
مطالب آموزشی
Collapse واحد ماماییواحد مامایی
معرفی واحد
گزارش عملکرد
دستورالعمل ها
نظام مراقبت مرگ کودکان
نظام مراقبت مرگ پریناتال
مطالب آموزشی مامایی
نظام مراقبت مرگ نوجوانان
Collapse صفحه شخصی ادمینصفحه شخصی ادمین
تست گردش کار
تست گردش کار 1
تست گردش کار 2
ورود ثبت نام اسامی پری ناتال
ویرایش اطلاعات نظام پری ناتال
آزمون
نقشه سایت
تماس با ما
جواب آزمون
Collapse اداره اقتصاد درماناداره اقتصاد درمان
معرفی واحد
صفحه جدید2
صفحه جدید3
صفحه جدید4
صفحه جدید5
دانلود
فرم درج شکایت شهروندان از مراکز درمانی استان مرکزی
تجهیزات پزشکی - سمینار - فرم ثبت نام
صفحه رزرو1
فرم ارائه نظرات و پیشنهادات
فرم جمع آوری اطلاعات کارکنان درمان
ویرایش اطلاعات فرم
جستجو بر اساس نام خانوادگی
فرم درخواست بیمه آزمایشی
جستجوی اطلاعات بیمه
فرم ثبت نام مشهد
تست RSS
فرم همودیالیز
Collapse برنامه تحول نظام سلامتبرنامه تحول نظام سلامت
دستورالعمل
test960605
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved