شنبه 29 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


شنبه 18 آذر 1391 3-واردنمودن اطلاعات ماهانه و 10 تولدها درفرم های مربوطه و ارسال آن به سامانه وزارت بهداشت چگونه است؟

3-1 ابتداازطریق آدرس port.health.gov.ir/family/baby وارد سایت سلامت نوزادان جدید شده سپس ازطریق پایگاه داده ها و فقط با استفاده از آیتم جدید وارد سندجدید شده و فرم خام اطلاعات ماهانه زایمان و ثبت زایمان رابه صورت جداگانه دریافت وبرروی یکی از درایوهای کامپیوتر ذخیره می نماییم .دریافت سندجدید برای اطلاعات ماهانه زایمان و ثبت زایمان فقط یکبار انجام میگردد و هرماه اطلاعات تاپایان سال درهمان سند وارد میشود.

3-2 پس از دریافت سندجدید فایل راتغییرنام به نام شهرو بیمارستان داده و این سند offline میشود.

3-3 اطلاعات هرماه دراین سند offline ثبت گردیده و سپس ارسال میگردد.

3-4 برای ماه جدید بازدن آیکون فرم جدید درهمان سند، صفحه جدید بازمیشود تا بتوان اطلاعات جدید راوارد کرد.

3-5 –برای نوزادان چند قلویی که شماره 10% رادارا میباشند برای هرقل یک صفحه بازکرده و تکمیل میشود و بایدتوجه کرد که شماره پرونده آنهایکی خواهد بود.

3-6 باید توجه داشت که درتکمیل فرم ثبت ماهانه هرکدام از آیتم های عوامل خطر بارداری-عوارض زایمان-مداخلات حین زایمان میبایست یا برابرباتعداد کل زایمان (واژینال و سزارین) ویا بیشتراز آن باشد.همچنین آیتم سن بارداری باید برابر با تعدادکل نوزادان باشد.

3-7 پس ازتکمیل فرم اطلاعات online شده و ثبت اطلاعات رازده تا اطلاعات به سامانه فرستاده شود.

3-8 حتماباید پیام ثبت باموفقیت انجام شد مشاهده گردد.

بیشتر
نسخه قابل چاپ


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved